Základy automatizácie v strojárenstve

Otestujte sa!

Obsah

1. KAPITOLA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • Úvod
  1. Zodpovednosť za vykonávanie povinností v oblasti BOZP
  2. Osobitná odborná kvalifikácia zamestnancov
  3. Opatrenia pre mimoriadne udalosti
  4. Hlavné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP
  5. Štátna kontrola – inšpekcia práce
  6. Práva a povinnosti zamestnancov (§ 12)
  7. Pracovný úraz
  8. Registrácia a evidencia pracovných úrazov
  9. Zápisník BOZP
  10. Bezpečnostné značky
  11. Pracovný čas, pracovná zmena

  Otázky

  2. KAPITOLA, POJEM MERANIE, MERADLO, MERACÍ PRÍSTROJ, ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Meranie – pojem a účel
 2. Metódy merania 
 3. Výsledok merania – chyby
 4. Výsledok merania – požiadavky
 5. Zásady správneho merania
 6. Výsledok merania – nameraný údaj

3. KAPITOLA, SYSTÉM MERANIA A KONTROLY

 1. Technická kontrola

4. KAPITOLA, DRUH MERACÍCH PRÍSTROJOV

5. KAPITOLA, PRESNOSŤ MERANIA, TRIEDY PRESNOSTI. CHYBY MERANIA.

6. KAPITOLA, TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA V AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKE

Úvod

 1. Dielenský výkres

1.1 Čítanie dielenských výkresov

 1. Výkresy zostavy alebo podzostavy

2.1 Čítanie zostavných výkresov

2.2 Používané druhy vyhotovenia výkresov zostavy

 1. Schematické výkresy

3.1 Kinematické schémy

3.2 Elektroinštalačné schémy

3.3 Pneumatické  schémy

3.4 Hydraulické  schémy

Otázky

7. KAPITOLA, ZÁKLADY RUČNÉHO SPRACOVANIA KOVOV

Úvod

 1. Pilovanie
 2. Rezanie
 3. Strihanie
 4. Ručné vŕtanie
 5. Rezanie závitov
 6. Rovnanie a ohýbanie
 7. Sekanie a prebíjanie
 8. Nitovanie

Otázky

8. KAPITOLA, ZÁKLADY TEÓRIE TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA

Úvod

 1. Trieskové obrábanie
 2. Základné pohyby nástroja a obrobku v procese obrábania
 3. Rezný klin
 4. Geometria rezného klina
 5. Trieska
 6. Rezné sily
 7. Rezné podmienky
 8. Mastenie a chladenie
 9. Obrobiteľnosť materiálu (obrobok)
 10. Reznosť nástrojových materiálov
 11. Rezné materiály (nástroj)

Otázky

9. KAPITOLA, SÚSTRUŽENIE A ROZDELENIE SÚSTRUHOV

Úvod

 1. Charakteristika sústruženia
 2. Nástroje na sústruženie
 3. Upínanie nástrojov pri sústružení
 4. Upínanie obrobkov pri sústružení
 5. Spôsoby sústruženia
 6. Stroje používané na sústruženie

Otázky

10. KAPITOLA, FRÉZOVANIE A ROZDELENIE FRÉZOVAČIEK

Úvod

 1. Charakteristika frézovania
 2. Nástroje na frézovanie
 3. Upínanie nástrojov pri frézovaní
 4. Upínanie obrobkov pri frézovaní
 5. Spôsoby frézovania
 6. Stroje používané na frézovanie

Otázky

11. KAPITOLA, AUTOMATIZÁCIA PROCESU OBRÁBANIA

Úvod

 1. AUTOMATIZÁCIA 
 2. Tvrdá automatizácia
 3. Pružná automatizácia

12. KAPITOLA, CNC STROJE

Úvod

 1. CNC
 2. Konštrukčné usporiadanie číslicovo riadených obrábacích strojov
 3. Geometrické základy
 4. Počiatky (nuly) súradnicového systému a vzťažné body
 5. Programovanie CNC stroja
 6. CAD/CAM systémy
 7. Štruktúra programu

Otázky

13. KAPITOLA, CNC SÚSTRUŽENIE

14. KAPITOLA, CNC FRÉZOVANIE

15. KAPITOLA, POSTUP VYTVORENIA NOVÉHO PROGRAMU HEIDENHAIN

16. KAPITOLA, MANIPULÁTORY

Úvod

 1. Automatizácia a robotizácia
 2. Roboty a manipulátory

17. KAPITOLA, PRIEMYSELNÉ ROBOTY

18. KAPITOLA, POHYBOVÉ VLASTNOSTI ROBOTOV

19. KAPITOLA, PROGRAMOVANIE ROBOTOV FANUC A ABB

20. KAPITOLA, ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

Úvod

 1.  Základy elektrotechniky
 2. Elektrický prúd, elektrický obvod
 3. Energetika
 4. Elektrické stroje
 5. Elektrické vodiče
 6. Elektrické prístroje
 7. Hlavné systémy v automatizácii 
 8. Riadiaci systém
 9. Senzorický systém
 10. Bezpečnostný systém
 11. Ovládací systém
 12. Signalizačný systém

21. KAPITOLA, PNEUMATICKÉ SYSTÉMY A HYDRAULICKÉ SYSTÉMY 

22. KAPITOLA, ELEKTRICKÉ POHONY

23. KAPITOLA, PROGRAMOVATEĽNÝ LOGICKÝ AUTOMAT PLC

24. KAPITOLA, OVLÁDACIE A SIGNALIZAČNÉ PRVKY

25. KAPITOLA, UVEDENIE DOPRAVNÍKA DO PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií